លោក ហង្ស ម៉ៅ បានបំភ្លឺ ; អំពីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ; មួយដែលបានចុះផ្សាយមួលបង្កាច់ បង្ខូចកិត្តិយសរូបលោក..!!

 

 

យោងតាមបណ្តាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក ; មួយ បានចុះផ្សាយ ព័ត៌មាន មិនពិត ទៅ លោក ហង្ស ម៉ៅ សារព័ត៌មាន យើងបានទៅជួប លោក ហង្ស ម៉ៅ (ផ្ទាល់ នៅផ្ទះ ) ។

លោក ហង្ស ម៉ៅ បានបំភ្លឺ ថា ; ចំពោះដី ( 119 ហិកតា ) ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ; ខ្ញុំ បាទ( ហង្ស ម៉ៅ ) ពុំបានយកឈ្មោះ ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល មកនិយាយ ជាសាធារណះនោះ ទេ ។

កាលពី រសៀល ថ្ងៃទី▪︎២១▪︎០៦▪︎២០២៤ នេះ ។

=============

 

_(ដោយឡែក រឿងដីស្ទឹងបត់)

=============

_ខ្ញុំបាទ ហង្ស ម៉ៅ សូម បញ្ជាក់ថា ;

( រឿងដី ស្ទឹងបត់ ) កំពុងស្ថិត នៅដែន សមត្ថកិច្ច របស់ (តុលាការ កំពូល ) ;

ដែលមានខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម ៖

សរុបសេចក្តី ខ្ញុំបាទ ហង្ស ម៉ៅ

សូម បដិសេធ តាមបណ្តាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក ៖ ដែលបាន ចុះផ្សាយ មូលបង្កាច់រាល់ខ្លឹមសារ ទាំងអស់ ។

 

_សូមអរគុណ .!